Klub Miejsce

Kisielice mieszcz± się w Poznaniu, w sutenerze przy ulicy Taczaka 20 i s±siaduj± sufitem z kolorowym solarium.
Maj± 80 m2 a ich rzut wygl±da mniej więcej tak:

Widzimy więc wej¶cie oraz dwie poł±czone sale. Oba pomieszczenia przyjm± około 50 osób, przy czym niew±tpliw± zalet± pierwszego jest kominek, natomiast drugiego - wygodne kanapy. Pomieszczenie wej¶ciowe pomalował we freski nawi±zuj±ce do grafik z The Mole Trilogy The Residents Roman, w drugim maszynki namalowała Marianna z Patrykiem, natomiast ¶ciany trzeciego pokrywaj± kolorowe i pionowe i oliwkowe paski. Jako, że Kisielice mieszcz± się w suterenie, atmosfera jest dosyć przyciemniona, acz ¶wiatła dostarcza kilka luksfer. No i kolorowe-windowe łazienki.

W paĽdzierniku 2000 z nowymi siłami pomalowali¶my ex-salę maszynek na różowo.
We wrze¶niu 2001 ta sama sala przybrała bordo paski.

Wejście #1 Wejście #2 Wejście #3 Wejście #4 Sala A Red WC Line WC


remont trwał 4 miesi±ce i posiada specjaln± stronę
inwentaryzował Jacek Prz±da,
zabrakło farby